Dyfodol Arloesi Rheilffyrdd’

Rheilffordd sero net gyntaf y DU

Bydd y Ganolfan Fyd-Eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd yn safle pwrpasol ar gyfer ymchwil, profion ac ardystio o’r radd flaenaf o ran cerbydau rheilffyrdd, seilwaith a thechnolegau rheilffordd newydd arloesol a fydd yn llenwi bwlch, nid yn unig ar reilffyrdd y DU, ond ledled Ewrop.

Rhwydwaith rheilffyrdd mwy fforddiadwy ar gyfer yfory

Mae’r Ganolfan Fyd-Eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd sy’n cael ei hadeiladu yn Ne Cymru yn un o’r prosiectau seilwaith mwyaf allweddol a chreadigol sy’n digwydd yn unrhyw le mewn rheilffyrdd yn Ewrop.

Mae’r prosiect, sy’n cynnig buddion i’r diwydiant a’r llywodraeth, i’n hamgylchedd naturiol a’n heconomïau lleol, yn unigryw o ran ei weledigaeth a’r buddion niferus y bydd yn eu cynnig.

Ac yntau’n safle arloesi rheilffyrdd o’r radd flaenaf, bydd GCRE yn dod â phobl a syniadau at ei gilydd, gan gefnogi dylunio a datblygu technolegau a chysyniadau newydd dychmygus a all fod yn asgwrn cefn rhwydwaith rheilffyrdd cryfach, gwyrddach a mwy fforddiadwy y dyfodol.


Bydd y cyfleuster yn cynnwys dwy ddolen brawf drydanol, un trac cerbydau cyflymder uchel 7km gydag uchafswm cyflymder o tua 177km / h (potensial ar gyfer 201km / h dan adolygiad) a thrac prawf seilwaith arall.

Bydd y cyfleusterau'n cynnwys amgylchedd prawf deuol-lwyfan, cyfleusterau storio a chynnal a chadw cerbydau, ystafell lawdriniaethau, llety staff a chysylltiadau â'r brif linell. Bydd cyfleusterau ymwelwyr a chynhadledd o'r radd flaenaf, parc busnes a gwesty.

Sefydlwyd GCRE yn 2021 gydag ymrwymiad o £50 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth y DU wedi darparu £20m ac mae £7.4m yn fwy yn cael ei ddarparu trwy Innovate UK for Research and Development.

Yn rhychwantu hen safle glo brig Nant Helen ac Onllwyn Washery, mae'r safle'n pontio ardaloedd awdurdodau lleol Castell-nedd Port Talbot a Phowys.

I’r diwydiant rheilffyrdd

Bydd GCRE yn llenwi bwlch strategol yn y DU ac yn Ewrop fel lle i gynnal profion, ymchwil ac ardystio o’r radd flaenaf o ran cerbydau rheilffyrdd, seilwaith, technoleg a syniadau newydd, gan helpu cyflymu arloesedd a dod â chynhyrchion newydd i’r farchnad yn gyflymach.

I lywodraethau ledled y DU ac Ewrop,

Bydd GCRE yn cefnogi gwerth gwell am arian ac yn cefnogi rheoli costau’n well trwy brofi syniadau ac arloesiadau newydd cyn eu defnyddio mewn prosiectau pwysig, gan helpu datblygu’r systemau trafnidiaeth, fel eu bod yn gyflymach ac yn fwy effeithlon yn y dyfodol. Bydd angen cyfiawnhau a rhoi cyfrif am bob ceiniog o fuddsoddiad cyhoeddus mewn prosiectau seilwaith mawr mor effeithlon ac mor effeithiol ag y bo modd – dyna ble gall GCRE helpu.

Ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol

Bydd GCRE yn cefnogi ein hangen brys, cyfunol, i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a chyrraedd sero net trwy helpu datblygu technolegau rheilffordd a thrafnidiaeth newydd a all gael eu defnyddio’n gyflymach i leihau allyriadau carbon ac annog mwy o bobl i ddefnyddio ein rheilffyrdd. Yn syml, rhaid i’r DU fodloni’r targedau estynedig, cyfreithiol rwymol i leihau carbon y mae wedi’u gosod erbyn 2050, a bydd hynny’n golygu datblygu technolegau rheilffyrdd newydd fel hydrogen a batri a all gefnogi’r gwaith hwnnw.

Ac i'r Economi

Bydd GCRE yn creu swyddi tymor hir, o ansawdd da ac yn cefnogi creu sgiliau newydd, gan ddod yn brosiect atyniadol a all ddenu buddsoddiadau eraill o ansawdd uchel. 

Ein Cenhadaeth

Ein huchelgais yw sefydlu’r Ganolfan Fyd-Eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd yn brif safle Ewrop ar gyfer arloesedd rheilffyrdd. Daw’n siop un stop ar gyfer y diwydiant, gan ddarparu ymchwil, profi ac ardystio o’r radd flaenaf o ran technolegau newydd a syniadau newydd a all fod fod yn asgwrn cefn rheilffyrdd cryfach, gwyrddach a mwy fforddiadwy y dyfodol.

I gyflawni hyn, bydd GCRE yn chwilio am rôl arwain yn ein diwydiant, sy’n cyfrannu at y weledigaeth, ac yn darparu’r platfform i drawsnewid a chyflymu arloesi rheilffyrdd ohono, er mwyn i ni allu mynd i’r afael â’r heriau rydym ni’n eu hwynebu ar y cyd – gan gynnwys cefnogi ein llwybr at sero net, cyfrannu at economi decach a chreu swyddi gwyrdd newydd ar gyfer y genhedlaeth hon, a chenedlaethau’r dyfodol.