GCRE yn croesawu rownd gyntaf o arian arloesi adeiladu rheilffyrdd

Mae Prif Weithredwr y Ganolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd Simon Jones wedi croesawu'r rownd gyntaf o brosiectau i elwa o gronfa newydd sy'n cefnogi arloesi ym maes adeiladu rheilffyrdd.

Fis Hydref y llynedd, gwahoddwyd sefydliadau'r DU i wneud cais i Innovate UK am gyfran o hyd at £575,000 ar gyfer astudiaethau dichonoldeb fel rhan o gystadleuaeth 'Arloesi mewn Adeiladu Rheilffyrdd', a ariannwyd gan Lywodraeth y DU.

Mae'r arian yn cael ei ddarparu gan yr Adran Fusnes a Masnach, gyda'r 24 prosiect cyntaf wedi'u cyhoeddi, sy'n cynnwys 36 o sefydliadau.

Bydd y cyllid cam cyntaf yn caniatáu i astudiaeth dichonoldeb gael ei datblygu mewn partneriaeth â'r timau adeiladu yn TGAU er mwyn gallu darparu'r datblygiadau arloesol yn y cyfleuster £400m newydd sy'n cael ei hadeiladu yn ne Cymru.

Mae’r prosiectau’n amrywio o ddatblygu technoleg trawstiau concrit arloesol i rwystrau acwstig carbon isel newydd.

Safle GCRE pan gwblhawyd

Dywedodd Prif Weithredwr GCRE, Simon Jones:

"Mae'n gyffrous iawn gweld y rownd gyntaf o brosiectau'n cael eu cefnogi o'r gystadleuaeth Arloesi mewn Adeiladu Rheilffyrdd."

"O'r cychwyn cyntaf rydym wedi bod eisiau i'r Ganolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang arloesi syniadau newydd a bod yn rhywle lle cynhelir ymchwil a datblygu rhagorol a chreadigol. Mae'r rhestr hon o bedwar prosiect dichonoldeb ar hugain yn cyd-fynd yn fawr â'r weledigaeth honno a bydd yn ddiddorol iawn eu gweld yn datblygu dros y misoedd nesaf.

"Wrth i ni adeiladu ac yna gweithredu ein cyfleuster newydd yma yn ne Cymru, rwy'n awyddus ein bod yn parhau i weithio ar flaen y gad o ran arloesi ac i roi cynnig ar syniadau newydd a phrofi technolegau newydd a all wneud ein rheilffyrdd yn gryfach, yn wyrddach ac yn fwy fforddiadwy yn y pen draw. Mae'n wych meddwl bod y prosiectau yn y rhestr hon yn canolbwyntio ar helpu i wneud hynny.

"Bydd y prosiectau hyn nawr yn cael eu bwrw ymlaen fel astudiaethau dichonoldeb, gyda'r addewid o ragor o arian i ddatblygu'r syniadau gorau ar y lefel nesaf. Mae hwn yn gyfle hynod o brin a chreadigol ac rydym i gyd yn edrych ymlaen at weithio gyda'r prosiectau wrth iddynt aeddfedu"

Mae'r cyllid yn cynrychioli cam 1 cystadleuaeth cam 2 gam posib, gyda nifer o brosiectau llwyddiannus yn symud ymlaen yn 2024 i ddatblygu eu syniadau yn llawn ac i gynnal arddangosiad ar safle GCRE

Pan fydd yn agor yn 2025, bydd GCRE yn gyfleuster sy’n darparu ymchwil, profion ac ardystio o’r radd flaenaf o ran cerbydau rheilffyrdd, seilwaith a thechnolegau newydd arloesol a fydd yn llenwi bwlch strategol, nid yn unig ym maes rheilffyrdd y DU ond ledled Ewrop.

Dywedodd Pennaeth y Rheilffyrdd yn yr Adran Busnes a Masnach, Mike Noakes:

"Mae'n wych gweld y rownd gyntaf hon o astudiaethau dichonoldeb wedi'u hariannu o'r gystadleuaeth Arloesi mewn Adeiladu Rheilffyrdd. Mae'n galonogol cael ystod mor amrywiol o syniadau ac arloesedd yn dod ymlaen ac mae wir yn atgyfnerthu rôl GCRE wrth lunio dyfodol y rheilffordd. 

"Mae gan lawer o'r prosiectau hyn y potensial i fynd i'r afael â phroblemau y bydd cynhesu byd-eang yn eu cyflwyno i'r rheilffyrdd, yn ôl pob tebyg ac yn cael ei ddarlunio'n eithaf graffigol gan dirlithriad Hook yn Hampshire ym mis Ionawr.

"Mae'r prosiectau hyn yn blatfform gwych a bydd yn wych gweld y gorau'n tyfu i mewn i gynhyrchion a thechnolegau newydd y gellir eu defnyddio ar rwydwaith rheilffyrdd y DU ac yna'n fyd-eang, gyda budd i deithwyr, gweithredwyr, y diwydiant ehangach ac UK plc.

"Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i gyflymu cyflymder arloesedd ar draws ein rhwydwaith rheilffyrdd i fynd i'r afael â heriau presennol ac yn y dyfodol ac mae'r gystadleuaeth hon, mewn cydweithrediad â GCRE, yn enghraifft wych o sut y gellir gwneud hynny."

Sefydlwyd GCRE yn 2021 gydag ymrwymiad cychwynnol o £50 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth y DU yn cefnogi'r prosiect gydag arian ar gyfer ymchwil a datblygu ynghyd ag arian cyfalaf gwerth £20 miliwn. Yn ddiweddar, lansiodd GCRE gaffaeliad cyhoeddus mawr i ddenu cyllid preifat ar gyfer y prosiect. 

-Diwedd-

Nodiadau:

Dyma ddolen i fanylion y gystadleuaeth yma: https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/competition/1351/overview/bdd3a659-97a5-4fd2-8450-0244297defdb

Cyfanswm cyllid y llywodraeth ar gyfer y 24, prosiectau cam cyntaf yw £565,468

Cyfanswm cost y prosiect yw £825,439

Arian cyfatebol sy'n cael ei gyflawni gan dimau prosiect yw: £259,971

Prosiectau'n dechrau: 1Mai 2023 am 3 mis, gan arwain at weithgaredd Cam 2 ddiwedd 2023 / dechrau 2024.

Y prosiectau cam cyntaf llwyddiannus a'r prif sefydliadau yw:

Cantilever Twin Cyfansawdd (CTTC) ar gyfer Trydaneiddio Rheilffordd CallachCYFLENWADAU CYFLEUSTODAU CYSYLLTIEDIG CYFYNGEDIG£24,998
Cyflymu concrit wedi'i atgyfnerthu carbon isel iawn wrth adeiladu rheilffyrddBASALT TECHNOLOGIES UK CYFYNGEDIG£24,996
Storio Ynni Flywheel ar gyfer Adeiladu Rheilffyrdd ArloesolEPSILON TEN CYF£24,999
Mimicrete GCRE – Hunan Iachau mewn Ymarfer Rheilffordd.MIMICRETE LTD£24,854
Graffin gwell cysgwr concrit ar gyfer carbon wedi'i ymgorffori'n isNATIONWIDE RAIL LIMITED£23,602
NAUTILUS – System efeilliaid ac offeryniaeth rheoli asedau newydd – astudiaeth dichonoldebPrifysgol Cranfield£24,881
Diogelu trenau, staff, planhigion a seilwaith drwy adeiladu a gweithredu: Astudiaeth dichonoldeb i gymhwyso Universal Interlocking ar GCRESKYBLUE ENGINEERING LTD£24,826
GreenGasRefuel GCREPARTNERIAID ULTRA LIGHT RAIL LIMITED£24,999
Rhwystrau acwstig carbon isel – dangos arloesedd mewn adeiladu rheilffyrddTILON C G CYF£24,899
INTERMODAL – INTElligent Amser real, MOnitoring & Canfod datrysiad fideo AnaLytics ar gyfer adeiladu rheilffyrddROBOK CYFYNGEDIG£24,737
Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd: UnderpassHYPERTUNNEL CYFYNGEDIG£24,912
Echdynnu cynnwys golygfeydd semantig awtomataidd ar gyfer Diogelwch, Diogelwch, Adeiladu a Chynnal a ChadwARALIA SYSTEMS CYFYNGEDIG£24,997
Dichonoldeb cyflwyno a dangos efengyl ddigidol ddynol-yn-y-ddolen wrth adeiladu a chynnal GCRE (Athena)PAULEY GROUP CYFYNGEDIG£23,955
Ennill Dadansoddiad Rheilffordd Hollbresennol (AURA)SYNWYRYDDION FFOCWS CYFYNGEDIG£24,865
COst-Lleihau System Graddiant Trydaneiddio Deinamig (CODES)FURRER + FREY GB LIMITED£23,846
CAntilever arloesol ar gyfer Trydaneiddio Gwyrddach yng Nghanolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd (ICAGE GCRE)FURRER + FREY GB LIMITED£24,992
Dirgryniadau Rheilffyrdd DiogelEFFICIENCY UPS LTD£24,997
CoPS Cebl: Defnyddio Cebl Ffibr Optig ar gyfer Diogelwch Perimedr AdeiladuTHALES GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS LIMITED£0
Dichonoldeb defnyddio dronau tethered ac awtomataidd ar gyfer rheilfforddDRONE EVOLUTION CYFYNGEDIG£23,363
Dull Rheoli System Pŵer Adnewyddadwy ar gyfer GCREENERAIL CYF£24,962
Synhwyro disgyrchiant ar gyfer astudiaeth dichonoldeb adeiladu rheilffyrddMICROGRAVITY SILICON CYFYNGEDIG£24,897
TRACD – Trawsnewid Adeiladu Rheilffyrdd gan ddefnyddio Data: Fframweithiau digidol ar gyfer effeithlonrwydd materol a lleihau allyriadau carbonCOSTAIN CYFYNGEDIG£22,391
Handler Panel Rheilffordd Symudol (MoRPH)THOMSON ENGINEERING DESIGN LTD£24,530
Cyflwyno arloesedd telathrebu yn Railway Construction yn y GCREINGRAM NETWORKS LTD£24,970

Drwy gofrestru ar gyfer y cylchlythyr rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau