Cwrdd â’r Tîm

Mae’r Ganolfan Fyd-Eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd wedi sefydlu bwrdd profiadol ac amrywiol o gyfarwyddwyr ac uwch dîm rheoli i arwain y prosiect a sefydlu’r cyfleuster newydd o’r radd flaenaf

Dr Debra Williams

Cadeirydd

Mae Dr Debra Williams yn un o’r uwch swyddogion gweithredol busnes mwyaf profiadol yng Nghymru a sefydlodd Confused.com yn un o’r safleoedd crynhoi mwyaf blaenllaw yn y DU.

Ar ôl gweithio ar lefel reoli yn Admiral, Tesco Bank, NCR, Covea, Prifysgol Abertawe a News Corporation, mae’n angel buddsoddi ac yn ymgynghori â chwmnïau ledled y DU, Ewrop ac yn yr Unol Daleithiau. Mae’n aelod o fwrdd The Alacrity Foundation, Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Co-op Insurance, ac mae hefyd wedi bod yn gadeirydd Gyrfa Cymru a Chomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Mae wedi derbyn Gwobr y Flwyddyn ar gyfer Merched sy’n Arloesi, ac wedi cael cydnabyddiaeth hefyd fel un o’r 200 o birf fenywod busnes y DU gan y Frenhines. Mae’n Ddoethur Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe ac yn llysgennad busnes ar gyfer Tŷ Hafan.

Geraint Davies CBE FCA

Is-gadeirydd

Roedd Geraint yn bartner yn Grant Thornton am 25 mlynedd cyn ymddeol ym mis Mehefin 2013, ac mae ganddo brofiad helaeth yn y sector corfforaethol a’r sector ariannol. Erbyn hyn, mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol i nifer o fusnesau blaenllaw, gan gynnwys, tan yn ddiweddar, Mears – cwmni FTSE 350; a Maes Awyr Caerdydd, a berchnogir gan Lywodraeth Cymru. Mae Geraint hefyd yn ymgynghorydd i sawl cwmni preifat arall.

Gail Hawthorne

Cyfarwyddwr Anweithredol

A hithau’n gyfreithiwr masnachol a bargyfreithiwr, mae Gail Hawthorne yn arbenigo mewn cynghori diwydiannau hynod reoleiddiedig ar gydymffurfio a lliniaru risg. Mae hyn yn cynnwys gweithio fel ymgfreithiwr masnachol ac fel Cwnsler Cyfreithiol Grŵp dros dro i Scottish Water. Mae hefyd yn gyn eiriolwr panel i'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Simon Blanchflower CBE

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymddeolodd Simon Blanchflower CBE o’i rôl fel Prif Swyddog Gweithredol East West Railway Company ym mis Mawrth 2022, ar ôl sefydlu’r cwmni yn llwyddiannus, a sicrhau cyllid ar gyfer cam cyntaf y prosiect a fydd yn cysylltu Rhydychen a Milton Keynes. Bu gynt yn Gyfarwyddwr Rhaglenni Mawr Thameslink Programme ac yn Ddirprwy Gadeirydd London Legacy Development Corporation, yn gyfrifol am sicrhau’r gwaddol o Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Simon Jones

Prif Swyddog Gweithredol

Cyn dod yn Brif Weithredwr GCRE, roedd Simon yn Gyfarwyddwr Seilwaith Economaidd yn Llywodraeth Cymru am chwe blynedd, yn gyfrifol am feysydd datganoledig trafnidiaeth, band eang ac eiddo. Helpodd sefydlu Trafnidiaeth Cymru, a bu’n goruchwylio prosiectau mawr, gan gynnwys gwelliannau newydd i ffyrdd a rheilffyrdd yng Nghymru, gan reoli cyllideb flynyddol gwerth £1 biliwn. Cyn hynny, bu Simon yn gweithio am 25 mlynedd ym maes ymgynghoriaeth peirianneg, gan gynnwys 20 mlynedd gydag Atkins.

Samantha Hawkins

Prif Swyddog Ariannol

Mae Samantha yn gyn Brif Swyddog Ariannol Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru, a Trenau Arriva Cymru cyn hynny, sef dau fusnes â refeniw blynyddol o £400m. Mae gan Samantha brofiad helaeth, ac yn Trafnidiaeth Cymru, bu’n cefnogi rhaglenni newid mawr, gan gynnwys y rhaglen £750m i drydaneiddio Rheilffyrdd Cymoedd De Cymru, sef un o’r prosiectau seilwaith mwyaf arwyddocaol yng Nghymru.

Kelly Warburton

Prif Swyddog Masnachol

Bu Kelly yn Rheolwr Gyfarwyddwr y DU ac Ewrop ar gyfer Unipart Rail, a dechreuodd ei gyrfa ym maes diwydiant rheilffyrdd gydag Alstom yn 2001. Ymunodd â NRS, sef Unipart Rail erbyn hyn, yn 2004 a gweithio’i ffordd trwy’r is-adran materion masnachol cyn dod yn aelod o dîm arweinyddiaeth Bwrdd a Grŵp Unipart Rail. Mae hi hefyd yn aelod Bwrdd o Gymdeithas y Diwydiant Rheilffyrdd (RIA) ac yn feirniad y Rhaglen Everywoman in Transport.

Lee Paxton

Cyfarwyddwr Gweithrediadau Rheilffordd

Dechreuodd Lee ei yrfa gyda Network Rail yn 2005 cyn gweithio mewn sawl swydd gyda Trenau Arriva Cymru, East Midlands Trains (EMT) a CrossCountry Trains. Mae’n ymuno â GCRE o CrossCountry lle bu’n gweithio yn fwyaf diweddar fel Cyfarwyddwr Prosiectau Diwydiant. Yn flaenorol, roedd yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Rhwydwaith ac yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Rob Thompson

Cyfarwyddwr Gweithredu

Am 16 mlynedd, roedd Rob yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Celtic Energy, yn gyfrifol am weithgareddau cloddio ac adfer ar safleoedd y cwmni. Roedd gan Rob gyfrifoldeb cyffredinol am safle Nant Helen yn ystod y cyfnod hwnnw, sydd bellach yn safle prosiect y Ganolfan Fyd-Eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd.

Yr Athro Andy Doherty

Prif Swyddog Technegol

Yr Athro Andy Doherty FREng yw Prif Swyddog Technoleg GCRE. Rôl Andy yw darparu'r weledigaeth a'r arweinyddiaeth i strategaeth dechnoleg a datblygu cyfleuster arloesi rheilffyrdd llawn dilys cyntaf y DU. Tan hydref 2020 Andy oedd Prif Swyddog Technoleg Rheilffyrdd Network Rail, gan ddarparu'r weledigaeth a'r arweinyddiaeth i'w strategaeth dechnoleg. Arweiniodd ar ryngweithio peirianyddol gyda diwydiant rheilffyrdd y DU ac o fewn sffêr rheilffyrdd Ewrop. Mae Andy yn Gymrawd o Academi Frenhinol y Peirianwyr ac mae'n Beiriannydd Systemau Trydanol, gydag arbenigedd yn y system reilffordd, dylunio cerbydau stoc, y rhyngwyneb mecanyddol rhwng y trên a'r trac, systemau signalau trosglwyddo megis ETCS a cydnawsedd electromagnetig.

Drwy gofrestru ar gyfer y cylchlythyr rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau