Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd ddiwethaf ar 16-Rhag-2022
Dyddiad effeithiol 16-Rhag-2022

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio polisïau'r Ganolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang, Canolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang, Onllwyn, Castell-nedd Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot SA10 9HN, Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon (y-bost): enquiries@gcre.wales, ffôn: 0333 533 1639 ar gasglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth a gasglwn pan fyddwch chi'n defnyddio ein gwefan ( https://gcre.wales ). (y "Gwasanaeth"). Drwy gyrchu neu ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych yn cydsynio i gasglu, defnyddio a datgelu eich gwybodaeth yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn. Os na fyddwch yn cydsynio i'r un peth, peidiwch â chyrraeddu na defnyddio'r Gwasanaeth.

Gallwn addasu'r Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg heb unrhyw rybudd ymlaen llaw i chi a byddwn yn postio'r Polisi Preifatrwydd diwygiedig ar y Gwasanaeth. Bydd y Polisi diwygiedig yn effeithiol 180 diwrnod o'r adeg pan fydd y Polisi diwygiedig yn cael ei bostio yn y Gwasanaeth a bydd eich mynediad neu ddefnydd parhaus o'r Gwasanaeth ar ôl y cyfryw amser yn gyfystyr â derbyn y Polisi Preifatrwydd diwygiedig. Rydym yn argymell felly eich bod yn adolygu'r dudalen hon o bryd i'w gilydd.

 1. GWYBODAETH Y BYDDWN YN EI GASGLU:Byddwn yn casglu ac yn prosesu'r wybodaeth bersonol ganlynol amdanoch:
  1. Enw
  2. E-bost
  3. Symudol
 2. SUT RYDYM YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH:Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch at y dibenion canlynol:
  1. Casglu adborth cwsmeriaid
  Os ydym am ddefnyddio eich gwybodaeth at unrhyw ddiben arall, byddwn yn gofyn i chi am ganiatâd a byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar dderbyn eich caniatâd yn unig ac yna, dim ond i'r pwrpas(au) y mae'n rhaid i ni wneud fel arall yn ôl y gyfraith.
 3. SUT RYDYM YN RHANNU EICH GWYBODAETH:Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti heb ofyn am eich caniatâd, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig fel y disgrifir isod:
  1. Dadansoddi
  Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i drydydd parti o'r fath ddefnyddio'r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei throsglwyddo iddynt yn unig at y diben y cafodd ei throsglwyddo iddo ac i beidio â'i chadw am fwy o amser nag sy'n ofynnol ar gyfer cyflawni'r pwrpas dywededig. Gallwn hefyd ddatgelu eich gwybodaeth bersonol am y canlynol: (1) i gydymffurfio â chyfraith berthnasol, rheoleiddio, gorchymyn llys neu broses gyfreithiol arall; (2) i orfodi eich cytundebau gyda ni, gan gynnwys y Polisi Preifatrwydd hwn; neu (3) i ymateb i honiadau bod eich defnydd o'r Gwasanaeth yn torri unrhyw hawliau trydydd parti. Os yw'r Gwasanaeth neu ein cwmni'n cael ei uno neu ei gaffael gyda chwmni arall, bydd eich gwybodaeth yn un o'r asedau sy'n cael ei drosglwyddo i'r perchennog newydd.
 4. CADW EICH GWYBODAETH:Byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol gyda ni am 90 diwrnod i 2 flynedd ar ôl i ddefnyddwyr derfynu cyfrif neu cyhyd ag y bydd ei angen arnom i gyflawni'r dibenion y cafodd ei gasglu fel y manylwyd ar eu cyfer yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Efallai y bydd angen i ni gadw gwybodaeth benodol am gyfnodau hirach megis cadw cofnodion / adrodd yn unol â'r gyfraith berthnasol neu am resymau dilys eraill fel gorfodi hawliau cyfreithiol, atal twyll, ac ati. Gellir storio gwybodaeth ddienw a gwybodaeth gyfanredol gweddilliol, nad yw'r naill na'r llall yn eich nodi (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol), am gyfnod amhenodol.
 5. EICH HAWLIAU:Yn dibynnu ar y gyfraith sy'n berthnasol, efallai y bydd gennych hawl i gael mynediad ac unioni neu ddileu eich data personol neu dderbyn copi o'ch data personol, cyfyngu neu wrthwynebu prosesu gweithredol eich data, gofyn i ni rannu (porthladd) eich gwybodaeth bersonol i endid arall, tynnu'n ôl unrhyw ganiatâd a roddwyd gennych i ni brosesu eich data, hawl i gyflwyno cwyn gydag awdurdod statudol a hawliau eraill a allai fod yn berthnasol o dan ddeddfau perthnasol. Er mwyn arfer yr hawliau hyn, gallwch ysgrifennu atom ar enquiries@gcre.cymru. Byddwn yn ymateb i'ch cais yn unol â chyfraith berthnasol. Sylwch, os nad ydych yn caniatáu i ni gasglu neu brosesu'r wybodaeth bersonol ofynnol neu dynnu'r caniatâd yn ôl i brosesu'r un peth at y dibenion gofynnol, efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad na defnyddio'r gwasanaethau y ceisiwyd defnyddio eich gwybodaeth ar eu cyfer.
 6. ETC.To CWCIS ddysgu mwy am sut rydym yn defnyddio'r rhain a'ch dewisiadau mewn perthynas â'r technolegau olrhain hyn, cyfeiriwch at ein Polisi Cwcis.
 7. DIOGELWCH:Mae diogelwch eich gwybodaeth yn bwysig i ni a byddwn yn defnyddio mesurau diogelwch rhesymol i atal colli, camddefnyddio neu newid eich gwybodaeth heb awdurdod o dan ein rheolaeth. Fodd bynnag, o ystyried y risgiau cynhenid, ni allwn warantu diogelwch absoliwt ac o ganlyniad, ni allwn sicrhau na gwarantu diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni ac rydych yn gwneud hynny yn eich risg eich hun.
 8. DOLENNI TRYDYDD PARTI A DEFNYDD O'CH GWYBODAETH:Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym. Nid yw'r Polisi Preifatrwydd hwn yn mynd i'r afael â pholisi preifatrwydd ac arferion eraill unrhyw drydydd parti, gan gynnwys unrhyw drydydd parti sy'n gweithredu unrhyw wefan neu wasanaeth a allai fod ar gael trwy ddolen ar y Gwasanaeth. Rydym yn eich cynghori'n gryf i adolygu polisi preifatrwydd pob safle y byddwch yn ymweld â hi. Nid oes gennym unrhyw reolaeth drosodd ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw safleoedd neu wasanaethau trydydd parti.
 9. CWYNO / SWYDDOG DIOGELU DATA:Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon am brosesu'ch gwybodaeth sydd ar gael gyda ni, gallwch e-bostio ein Swyddog Cwyno yng Nghanolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheiliaid, Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd, Onllwyn, Castell-nedd Port Talbot, e-bost: enquiries@gcre.wales. Byddwn yn mynd i'r afael â'ch pryderon yn unol â chyfraith berthnasol.

Polisi Preifatrwydd a gynhyrchwyd gyda CookieYes.