Traciau i'r Dyfodol

Awdur blog GCRE yr wythnos hon yw Simon Jones – Prif Weithredwr Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd (GCRE)

Roedd yn foment fawr i dîm Canolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang ar y safle yr wythnos hon. Ar gornel fach o safle Washery yn Onllwyn fe wnaethon ni osod ein darn cyntaf o drac rheilffordd!

Nawr, cyn i unrhyw un fynd yn rhy gyffrous ac yn meddwl am ddod ynghyd â'u camera digidol, nid adran o'r ddwy ddolen brofi fydd gennym yn y cyfleuster pan fyddwn yn agor yn 2025. Nid oedd chwaith yn ddarn o'r seilwaith cysylltu o linell gangen Castell-nedd.

Y trac newydd a osodwyd gennym oedd dechrau rhan fechan o linell syth yr ydym yn ei hadeiladu, ychydig yn agos at y fynedfa i GCRE, lle gobeithiwn leoli cerbyd trên wedi'i adnewyddu y byddwn yn ei ddefnyddio fel rhan o brofiad ymwelwyr i'r rhai sy'n dod i'r safle.

Ond fe wnaeth y ddelwedd fy helpu i feddwl - mae'n ddoniol beth all ambell i ddarn o ddur rhydlyd a chysgwr pren hynafol a osodwyd ar y ddaear ei gynrychioli.

Ar yr wyneb mae'r segmentau newydd hynny o drac yn ddeunyddiau yn unig – darnau bach iawn o'r seilwaith enfawr, cymhleth sydd gennym i'w osod yn iawn ar draws y safle 700 hectar dros y ddwy flynedd nesaf. Safle a fydd, pan orffennwyd, yn dod yn gyfleuster ar gyfer arloesi rheilffyrdd Ewropeaidd blaengar – cartref i dechnolegau a chynhyrchion sy'n dod i'r amlwg mewn rhai ffyrdd, yn llawer mwy trawiadol na'r rhai a osodwyd gennym yr wythnos hon.

Ond ar y llaw arall - yn enwedig pan welais i'r rhan fach o drac newydd roedden ni wedi'i osod am y tro cyntaf - cefais ymateb mwy emosiynol. I mi roedd y traciau yma'n cynrychioli rhywbeth llawer mwy a mwy dwys. Roedden nhw'n symbol o'r hyn rydyn ni wedi bod yn ceisio ei gyflawni gyda GCRE dros y chwe blynedd diwethaf. Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a'r DU, sydd wedi darparu cyllid sylweddol, cefnogaeth dechnegol a moesol, rydym wedi bod yn ceisio datblygu yr hyn a fydd yn ddarn sylweddol o isadeiledd newydd ar gyfer rhwydwaith rheilffyrdd y DU ac Ewrop.

Ac yna fe wawriodd arna i - yn eithaf sydyn roedd datblygiad ein cyfleuster wedi mynd i mewn i gyfnod newydd.

Ar safle roeddwn i wedi ymweld â nhw nawr ddwsinau o weithiau, tra roedd yna wastad ddaear, glo a chwalu concrit o'm cwmpas, dyma'r arwydd cyntaf, diriaethol o seilwaith newydd. Roedd y traciau eu hunain yn teimlo fel trosiad twt.

I'r rhai oedd yn gweithio y tu mewn i GCRE roedd yn foment i sawru. Anfonais e-bost yn gyflym at y llun o amgylch ein tîm bach pan gyrhaeddais yn ôl i'r swyddfa ac fe allech chi synhwyro o'u hymateb y teimlad o falchder. Cawson ni - mewn ffordd fach - daro carreg filltir newydd.

Balchder oherwydd i bawb sydd wedi dod i weithio fel rhan o dîm GCRE, mae adeiladu'r cyfleuster hwn wedi dod yn fwy na dim ond swydd. Os siaradwch ag unrhyw un o'r rhai sy'n gweithio o'r tu mewn i'r prosiect, mae ganddynt eu stori eu hunain o'r hyn y mae GCRE yn ei olygu iddynt, ac yn aml ei wreiddiau yn yr effaith y bydd ein cyfleuster newydd yn ei gael y tu hwnt i'r gwasanaethau y byddwn yn eu darparu ar yr hen Washery.

I'r rhai sydd ar yr ochr peirianneg dechnegol a rheilffyrdd, mae safle tebyg i GCRE yn rhywbeth mae llawer yn y diwydiant wedi bod yn dylunio yn eu pennau, neu ar sgrapiau o bapur ers blynyddoedd lawer. Bydd ein cyfleuster yn benllanw blynyddoedd o weithio, meddwl a chynllunio i adeiladu cyfleuster arloesi rheilffyrdd pwrpasol nad oes gan y DU ac Ewrop. Mae gennym gyfle nawr i adeiladu canolfan sy'n gwneud yn bosibl yr holl obeithion a'r breuddwydion hynny o wella'r daith arloesi yn radical ar y rheilffyrdd – gyda manteision enfawr i'r ffordd rydym yn gwneud prosiectau mawr a thrafnidiaeth rheilffordd yn y wlad hon a thu hwnt.

I eraill yn y tîm, mae gan y cyfleuster elfen cyfiawnder cymdeithasol unigryw. Ar ben cwm Abertawe a Dulais yn ne Cymru, ardal â hanes diwydiannol cyfoethog, mae GCRE yn cynrychioli dod nid yn unig swyddi a sgiliau o safon uchel i'r ardal, ond yn gyfle i adnewyddu, adfywio a chyfleoedd newydd ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol. I ardal a gafodd ei heffeithio'n ddifrifol gan fwy na phedwar degawd o ddilorniad, amseroedd caled economaidd a cholli seilwaith cymdeithasol sylweddol yn lleol, bydd GCRE yn cael effaith gynaliadwy, barhaol a chadarnhaol ar yr ardal, ei chymunedau a'i heconomi.

A'r hyn sy'n uno pawb yn GCRE yw'r angerdd. Nid yw ei gyd-ddigwyddiad yr ydym yn cyfeirio ato fel prosiect 'ein' ni. Rydyn ni'n teimlo perchnogaeth ohono. Angerddol am y peth. Balchder wrth ddod â'r weledigaeth gyffrous hon i realiti, gyda chymorth gwych Llywodraeth Cymru a'r DU, dau awdurdod lleol cefnogol iawn yng Nghastell-nedd a Phowys a lleisiau cefnogol eraill, cyfeillion a chydweithwyr cefnogol eraill yn y diwydiant.

Ac mae'n debyg mai dyna wnes i ymateb iddo pan welais i'r traciau cyntaf ddydd Iau diwethaf. Oes, mae yna ffordd bell i fynd. Bydd, fe fydd llawer mwy o gyfarfodydd diddiwedd; lawer mwy o weithiau mi fydda i am bangio fy mhen ar y bwrdd mewn rhwystredigaeth llwyr.

Ond am y foment hon roeddwn i'n teimlo ymdeimlad o falchder.

Mae rhywbeth diwydiant, y gymuned leol a buddsoddwyr cynyddol breifat i gyd yn cyffroi amdano – safle cyntaf, pwrpasol Ewrop, safle integredig ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf, profi ac ardystio cerbydau, seilwaith a thechnolegau rheilffyrdd newydd arloesol yn cael ei adeiladu o'r diwedd – ac yma roedd un o'r darnau cyntaf.

30 troedfedd o drac i lawr, dim ond 30km arall i fynd!

Drwy gofrestru ar gyfer y cylchlythyr rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau