Cymeradwyaeth y Ganolfan Fyd-eang Gweledigaeth Rhagoriaeth Rheilffordd

Mae'r Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang (GCRE) yn un o'r prosiectau seilwaith pwysicaf a chreadigol sydd ar y rheilffyrdd heddiw ac rydym wedi bod yn hynod ffodus dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i gael cefnogaeth y llywodraeth a chymaint o fewn diwydiant sy'n gweld cymaint o botensial yn y cyfleuster o'r radd flaenaf yr ydym yn ei ddatblygu.

Mae'r datblygiad yn cymryd ei gam nesaf, mawr trwy geisio buddsoddiad yn y sector preifat. I gefnogi'r broses hanfodol honno rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi dod at ei gilydd o bob rhan o'r diwydiant i lofnodi'r llythyr agored isod.

Os hoffech ychwanegu eich enw at y llythyr, cysylltwch â ni – andrew.johnson@gcre.wales

Safle am brofion o'r radd flaenaf

Annwyl Simon,

Mae'r diwydiant rheilffyrdd yn wynebu amrywiaeth o heriau sylweddol dros y blynyddoedd nesaf:

  • Er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd, mae'n rhaid i ni ddatgarboneiddio'r rhwydwaith rheilffyrdd a phrofi dibynadwyedd, cynaliadwyedd ac effeithiolrwydd y datblygiadau arloesol sydd eu hangen ar gyfer rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd uchel, deniadol ac integredig y dyfodol;
  • Er mwyn rheoli adnoddau'n well ar adeg heriol o gyllid cyhoeddus, yn enwedig ar ôl Covid a chyda'r gwrthdaro parhaus yn yr Wcrain, mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd a chreadigol o ostwng costau'r rheilffyrdd trwy ddatblygu seilwaith rheilffyrdd mwy fforddiadwy, gwell rheolaeth ar gostau a chyflawni a rheoli prosiectau mawr yn fwy effeithiol;
  • Er lles teithwyr, defnyddwyr nwyddau a chyllidwyr rheilffyrdd mae'n rhaid i ni fanteisio ar y cyfleoedd cyffrous a gynigir gan dechnolegau digidol a chysylltiedig newydd;
  • Ac i ddatblygu'r DU fel arweinydd byd-eang ym maes ymchwil rheilffyrdd, gweithgynhyrchu a datblygu safonau mae'n rhaid i ni sicrhau bod yr eco-system sy'n cefnogi arloesedd rheilffyrdd, profi ac arddangos – o Ymchwil a Datblygu i gynhyrchu a gwasanaethu – yn cael ei sefydlu i gefnogi'r uchelgeisiau hyn.

Mae'r holl heriau hyn yn dibynnu ar leihau'r amser a gymerir i ddod â chynhyrchion dibynadwy, sicr i'r farchnad, heb gyfaddawdu diogelwch, profiad y cwsmer na chost.

Un o'r rhwystrau i hynny ddigwydd yw nad oes gan y sector rheilffyrdd, yn y DU ac yn Ewrop, gyfleuster all-lein pwrpasol lle gellir cynnal un safle, profi integredig a phrofi cerbydau, seilwaith a thechnolegau newydd arloesol.

Nid yw'r clytwaith presennol o gyfleusterau yn darparu ehangder y galluoedd sydd eu hangen ar y rhwydwaith rheilffyrdd modern. Ar adeg mor hanfodol, mae angen cyfleuster arloesi rheilffyrdd o ansawdd uchel wedi'i adeiladu yn arbennig, a all gefnogi datblygiad a defnydd cyflym technolegau newydd a helpu i fynd i'r afael â'r heriau strategol sy'n ein hwynebu ar draws y diwydiant cyfan.

Gall y Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang (GCRE) ddarparu cyfleuster o'r fath ac mae'n gyfle unwaith mewn cenhedlaeth y mae'n rhaid i ni fel diwydiant ei gymryd.

Felly, fel diwydiant rheilffordd, rydym wedi dod at ein gilydd i roi ein henwau at y llythyr agored hwn i gadarnhau ein cefnogaeth i'r weledigaeth a'r galw yn y farchnad am y Ganolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang.

Pan fydd GCRE yn weithredol, credwn y bydd yn cynnig ystod eang o wasanaethau ac ymarferoldeb a fydd o fudd i'n sefydliad. Nid yw llawer o'r gwasanaethau a gynlluniwyd ar gael mewn man arall mewn ffordd sy'n gweithio i fusnes mewn lleoliad cyfunol ac ar y raddfa y bydd GCRE yn ei chynnig.

Bydd dyblygiad GCRE o amgylchedd rheilffordd prif lein yn rhoi cyfle heb ei ail i'r diwydiant weithredu mewn man diogel a rheoledig, gan alluogi profi a defnyddio technolegau newydd yn gyflymach, yn ogystal ag agor posibiliadau newydd ar gyfer arddangos y gorau mewn arloesedd rheilffyrdd. Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i sefydliadau fel ein un ni ddod o hyd i opsiynau workaround aneffeithlon a llafurus i brofi cynhyrchion, systemau ac integreiddio systemau.

Rydym hefyd yn cydnabod bod gan y rheilffyrdd gyfrifoldeb ar y cyd i ddangos sut mae ein diwydiant yn chwarae rhan gadarnhaol wrth greu swyddi a sgiliau newydd a datblygu economi decach yn ehangach. Heb os, bydd TAG yn ysgogi cyfleoedd datblygu economaidd ehangach mewn ardal ddiddiwydiannu ac yn creu cyfleoedd cyflogaeth o ansawdd uchel, yn lleol ac ar draws y gadwyn gyflenwi ehangach. Ar ôl dilyn datblygiad a chynnydd y GCRE yn agos, credwn yn gryf y bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo'r rheilffordd ac arddangos ei heffaith gymdeithasol ehangach hefyd.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad y Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang a gallwn weld gwerth i'n busnes yn yr ystod o wasanaethau y mae'n eu cynnig. Rydym yn deall y byddwch yn defnyddio'r llythyr hwn gyda buddsoddwyr posibl i ddangos galw eang yn y farchnad am y gwasanaethau y bydd GCRE yn eu darparu.

Yn gywir

Rheilffordd Hitachi

Academii

Cyflymydd gan Cummins

AE Petsche

Akriveia

Alstom

Grŵp Amaro Cyf

Grŵp Rheoli Busnes Amtrack Cyf

Trenau Angel

Systemau Arwyddion Anstee

Aralia

Yr Ariannin

Atebion Brand Aura

BCM GRC

Rheilffordd Belvoir

Cynhyrchion Plastig Big Bear

Bridgeway Consulting

Dur Prydain

Sefydliad Safonau Prydeinig

CADO

Call of the Wild

Prifysgol Caerdydd

Croes Cairn

CB Frost

Rheilffyrdd Chiltern

Offer Clayton

Crossrail International

Clemtech

Concretene

Braiding cyfansawdd

Gwasanaethau Prosiect CPC

Dave Carne Rail Estimating Ltd

D / Gauge

D2 Rail

Rheilffordd DigiSig

Drone Evolution

Peirianneg Dyer

DWG Infraco Ltd

EAO

Rheilffordd Dwyrain Canolbarth Lloegr

Effeithlonrwydd Ups

enGauged Ltd

EPSILON TEN CYF

Ailgylchu Metel Ewropeaidd

EURNEX - Rhwydwaith Ymchwil Rheilffyrdd Ewropeaidd Rhagoriaeth

Eversholt

Excalibur Screwbolts Ltd

Systemau Rheilffordd Fenix

Fishbone Solutions

Flotec

Furrer +Frey AG

GB Railfreight

Getzner

Göbel & Partner Cyf

Systemau Rhwystr GRAMM Cyf

Grinsty Rail

Hayley Rail

Systemau Rheoli Gwybodaeth Hitachi Ewrop

HS1

Grŵp Ibstock

Syniadau Cyf

Grŵp Infinitive

Rhwydweithiau Ingram

Interimconsult

Intuitive Ltd

Intertek

Dylunio IPS

Jewers Doors Ltd

Jobson James Rail

Keltbray

Knorr-Bremse Rail Systems (UK) Ltd

Lapp

Ffens Littlewood

Loram UK

MarchantCain

McLaren Cymhwysol

Mimicrete Ltd

Rheilffyrdd Modern

Morgan Advanced Materials Ltd

Morgan Marine

Mosdorfer Rail Ltd

Muirhead

Cenedlaethol

NTN Ewrop

OE Electrics

OLE Limited

Un Cylch Mawr

PA Consulting

Pauley

Petards Rail

Cyswllt Phoenix

PlasmaTrack

Portaramp

Gwasanaethau Rheilffordd Pro

Protium Green Hydrogen Supply Ltd

Yr Athro Clive Roberts, Cyfarwyddwr, Canolfan Ymchwil ac Addysg Rheilffordd Birmingham (Prifysgol Birmingham) ac Arweinydd, Canolfannau Rhagoriaeth mewn Systemau Digidol ac mewn Profi Rheilffyrdd, Rhwydwaith Ymchwil ac Arloesi Rheilffyrdd y DU

Cynhyrchion Rheilffordd Racine

Busnes Rheilffordd yn ddyddiol

Cymhwysedd a Chydymffurfiaeth Rheilffordd

Grŵp Cyflenwi Rheilffyrdd

Fforwm Rheilffordd

Railmotive

Partneriaid Rheilffordd

RailSense Solutons Ltd

Bwrdd Diogelwch a Safonau Rheilffyrdd (RSSB)

Cymdeithas y Diwydiant Rheilffordd (RIA)

Railstons

Gwasanaethau Prosiect Rheilffordd

Resonate Group Limited

Ricardo Plc (Rheilffordd)

Rhodar

Rhomberg Sersa

Ricardo

Seilwaith RTS

Segula

Senceive

Scott Parnell

Microddisgyrchiant Silicon

Peirianneg SKyBlue

Rheilffordd SLC

Rheilffordd Stadler

STC INSISO

Staytite

Stauff

Contractio Stori

Streetwave

Ffabrigau Strwythurol

Rheilffyrdd Ffederal y Swistir SBB

Tensar

Y Cwmni Cyfoeth Meddyliol

Thales

Amser 24

Trafikverket - Gweinyddiaeth Trafnidiaeth Sweden

Strwythurau TRB Pwysau Ysgafn

Systemau Trough-Tec

TELEDU

Canolfan Dechnoleg TWI (Cymru)

TXM Ymgynghori

Recriwtio TXM

Unipart Rail

Signalau Cyffredinol

Uno'r Undeb

Grŵp UR

Arloesi Vipers

Voestalpine Signaling UK

Wago

Wabtec

Seilwaith Waterman ac Amgylcheddol

Weston Analytics

Peirianneg Wilkes

Winder Phillips

Gweithrediaeth Rheilffyrdd Gorllewin Canolbarth Lloegr

Porth y Gorllewin

Castell Wray

Grŵp Xrail

Gwasanaethau ZF