Kirsty Williams i Gadeirydd Pwyllgor Cymuned newydd Global Centre of Rail Excellence

Penodwyd Kirsty Williams CBE, yn Gadeirydd newydd Pwyllgor Cymuned Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang Canolfan Rhagoriaeth Rheiledd.

Prif Weithredwr Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd, Simon Jones a Kirsty Williams CBE

Pan fydd yn agor yn 2025 bydd Canolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd gwerth £400m, sydd wedi'i lleoli ym mhen cymoedd Dulais ac Abertawe, yn gyfleuster sy'n darparu ymchwil o'r radd flaenaf, profi ac ardystio cerbydau, seilwaith a thechnolegau rheilffyrdd newydd arloesol.

Er mwyn cefnogi ymgysylltu â'r gymuned, mae GCRE yn sefydlu Pwyllgor Cymunedol a fydd yn darparu fforwm i'r busnes ymgysylltu â chynrychiolwyr etholedig lleol ar gyfer y safle a swyddogion y llywodraeth.

Cynrychiolodd Kirsty Williams Aberhonddu a Maesyfed yn y Senedd am ddau ddegawd, a hi oedd Gweinidog Addysg Cymru rhwng 2016 a 2021.

Bydd y Pwyllgor yn darparu fforwm i drafod materion lleol sy'n ymwneud â'r cyfleuster a'i ddatblygiad.

Yn ogystal â'r Pwyllgor Cymuned, bydd Pwyllgor Cyswllt Lleol yn cael ei ffurfio i gydweithio gyda thrigolion lleol ger y safle.

Dywedodd Cadeirydd GCRE, Dr Debra Williams:

"Mae'r Ganolfan Fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd yn rhoi cyfle economaidd sylweddol i'r cymunedau lleol a'r rhanbarth ehangach o'i chwmpas. Bydd y posibilrwydd o swyddi newydd o ansawdd uchel a chreu sgiliau newydd sy'n gysylltiedig â'r cyfleuster yn gwneud cyfraniad cadarnhaol, hirdymor i'r ardal.

"Yr hyn sy'n egwyddor gwbl dyngedfennol i mi ac i dîm GCRE yw ein bod yn mynd ati i harneisio'r cyfle hwnnw mewn ffordd ystyriol a chynaliadwy. Rydym am weithio mewn partneriaeth â'r cymunedau o amgylch y safle a'i gynrychiolwyr etholedig i sicrhau bod y cyfleuster yn cael ei adeiladu, ac yn gweithredu, mewn ffordd sy'n parchu'r bobl a'r lleoedd o'i gwmpas.

"Rydym yn falch iawn bod Kirsty Williams wedi cytuno i fod yn Gadeirydd cyntaf Pwyllgor Cymunedol GCRE. Mae ei phrofiad, ei hanes a'i gwybodaeth leol am y cymunedau o amgylch y safle yn arwyddocaol a bydd yn rhoi her adeiladol i ni fel tîm GCRE am sut y gallwn sicrhau'r canlyniadau cadarnhaol, hirdymor yr ydym am eu gweld ar gyfer yr ardal.

Dywedodd Kirsty Williams:

"Rwy'n falch iawn o fod yn ymgymryd â'r rôl newydd hon ac i gymryd rhan yn y gwaith o gyflawni'r hyn a fydd yn ganolfan o arloesi ac ymchwil rheilffyrdd o safon wirioneddol fyd-eang yma yn ne Cymru.

"Mae'r pentrefi a'r cymunedau o amgylch safle GCRE yn rhai rwy'n eu hadnabod yn dda ac rwy'n teimlo'n gryf iawn eu bod yn haeddu'r cyfle o'r swyddi a'r ffyniant da y bydd cyfleuster fel GCRE yn ei gyflwyno.

"Ond fel gydag unrhyw brosiect seilwaith mawr a chymhleth o'r math yma mae 'na gwestiynau pwysig bob amser sydd angen gweithio drwyddyn nhw gyda'r cymunedau lleol a'u cynrychiolwyr etholedig. Cwestiynau am sut y bydd y safle'n cael ei adeiladu; sut y bydd yn gweithredu a sut y bydd yn effeithio ar y tirwedd a'r amgylchedd naturiol gerllaw.

"Rwy'n gweld fy rôl fel Cadeirydd y Pwyllgor Cymunedol i helpu i gyflawni prosiect llwyddiannus a rhoi llwyfan ar gyfer datrys materion a heriau adeiladol y bydd angen i ni fynd i'r afael â nhw ar hyd y ffordd."

-Diwedd-

Drwy gofrestru ar gyfer y cylchlythyr rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau