Ricardo and GCRE agree future strategic alliance

  • Ricardo i gynghori cyfleuster ymchwil a phrofi rheilffyrdd y DU ar brosesau ardystio a chymeradwyo

Mae Ricardo wedi cytuno ar Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda'r Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang (GCRE), lle bydd yn darparu ystod o wasanaethau cynghori pwysig i gefnogi'r cyfleuster newydd sydd wedi'i gynllunio ar gyfer De Cymru.

Ryan Anderson (chwith), Pennaeth Datblygu Busnes Ricardo Rail UK, a Rob Forde (dde) Cyfarwyddwr Strategaeth a Sgiliau GCRE Limited yn arwyddo'r bartneriaeth yr wythnos hon

O dan y cytundeb, bydd Ricardo yn gweithio gyda thîm arweinyddiaeth GCRE i helpu i ddiffinio beth sydd ei angen ar y sector rheilffyrdd byd-eang o gyfleuster profi ac ymchwil seilwaith modern a cherbydau cerbydau, gan ganolbwyntio'n benodol ar sut y gellir darparu cymeradwyaethau ac ardystiadau ar y safle.

Bydd ardystio yn nodwedd hanfodol o gyfleuster Global Centre of Rail Excellence a bydd Ricardo yn darparu cyngor a chefnogaeth ar gyfer datblygu'r gwasanaeth pwysig hwn, gan dynnu ar fewnwelediadau o berthynas cleientiaid Ricardo ledled y byd.

Canolfan arloesi newydd o'r radd flaenaf ar gyfer rheilffyrdd Ewrop

Bydd GCRE yn ganolfan fyd-eang newydd ar gyfer ymchwil, profi ac ardystio cerbydau, seilwaith a thechnolegau newydd blaengar. Bydd GCRE yn cynnwys dwy ddolen brawf drydanol, un a fydd yn cefnogi profion cerbydau o ansawdd uchel, a'r llall ar gyfer arloesi mewn seilwaith.

Mae'r safle 700 hectar y bydd y cyfleuster yn cael ei leoli arno yn gyfwerth â maint Gibraltar a bydd hefyd yn gartref i ystod eang o seilwaith ymchwil a datblygu a all gefnogi datgarboneiddio rheilffyrdd a'r newid i sero net.

Unwaith y bydd GCRE yn gwbl weithredol fydd y ganolfan brofi ac ymchwil un safle integredig gyntaf yn unrhyw le yn Ewrop.

"Bydd cael cyfleuster o'r radd flaenaf yma ar garreg ein drws yn coup mawr ar gyfer sector rheilffyrdd y DU," meddai Claire Ruggiero, Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r DU ar gyfer busnes rheilffyrdd Ricardo.

"Bydd ei bresenoldeb yn creu cydweithrediadau newydd, domestig a rhyngwladol, ac yn ysbrydoli cenhedlaeth o dechnegwyr a pheirianwyr rheilffyrdd yn y dyfodol i fwrw ymlaen â syniadau a chynnyrch a allai gael effaith enfawr ar reilffyrdd ledled y byd. Drwy'r cytundeb hwn, gall Ricardo ddod â mewnwelediad ac adnoddau gwerthfawr o gamau cynharaf datblygiad y cyfleuster, gan gynnwys persbectif rhyngwladol a fydd yn arwain ei ddyluniad a'i gynigion gwasanaeth i sicrhau y gall chwarae rhan wirioneddol fyd-eang dros y dyfodol tymor hir".

Dywedodd Cyfarwyddwr Strategaeth a Sgiliau GCRE Limited, Rob Forde:

"Mae'n wych cytuno ar y bartneriaeth hon â Ricardo, enw mor uchel ei broffil ac uchel ei barch yn y diwydiant rheilffyrdd. Mae'r Ganolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang yr ydym yn ei hadeiladu yn Ne Cymru ar fin dod yn brif safle Ewrop ar gyfer ymchwil rheilffyrdd, profi ac arloesi, gan ddarparu llwyfan gwych y gallwn weithio gyda'n gilydd.

"Unwaith eto, mae'r bartneriaeth hon yn arwyddo'r awydd masnachol cryf iawn sy'n bodoli ar gyfer y gwasanaethau y bydd GCRE yn eu darparu. Mewn meysydd fel arloesi seilwaith ac arddangos nid oes unrhyw beth tebyg i'n cyfleuster yn Ewrop.

"Mae pawb yn GCRE yn edrych ymlaen at ddatblygu'r bartneriaeth gyffrous a chreadigol hon gyda'r tîm Ricardo talentog."

Drwy gofrestru ar gyfer y cylchlythyr rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau