More than 100 organisations endorse ‘once in a generation’ Global Centre of Rail Excellence

  • Mae'r diwydiant Ewropeaidd yn enwi llythyr arwyddion mawr a bach yn cymeradwyo'r angen am gyfleuster arloesi GCRE o'r radd flaenaf
  • "Mae hyn yn profi unwaith eto bod sylfaen cwsmeriaid y busnes GCRE yn gryf iawn ac mae'r archwaeth fasnachol yn dod o bob rhan o Ewrop."

Mae mwy na 100 o enwau'r diwydiant wedi llofnodi llythyr yn cefnogi creu'r Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang (GCRE) ac yn nodi eu bod yn gweld gwerth yn y cyfleuster ar gyfer eu busnes.

Mae'r llythyr yn amlinellu cyfres o heriau mawr y mae'r diwydiant rheilffyrdd yn eu hwynebu yn y blynyddoedd i ddod o Net Zero i ostwng costau rheilffyrdd ac mae'n dweud bod angen safle pwrpasol ar gyfer ymchwil, profi ac arloesi cerbydau, seilwaith a thechnolegau newydd arloesol ar frys i fynd i'r afael â nhw.

Yn y llythyr, mae sefydliadau'n dweud eu bod yn cefnogi'r cyfleuster GCRE yn llawn ac yn gweld gwerth yn yr ystod o wasanaethau a fydd yn cael eu cynnig ar y safle unwaith y bydd yn weithredol.

Ymhlith y cwmnïau sy'n llofnodi'r llythyr mae HS1, Hitachi, X-Rail, Keltbray, Thales a British Steel.

Dywedodd Prif Weithredwr GCRE, Simon Jones, fod y llythyr yn dangos lefel y diddordeb a'r galw sydd yn y cyfleuster newydd o'r radd flaenaf ac yn dangos yr ymrwymiad oedd yna i ddefnyddio'r ystod eang o wasanaethau y bydd yn eu darparu.

Bydd y Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang yn safle ar gyfer arloesi o ansawdd rhyngwladol ac fe'i datblygwyd gyda chefnogaeth Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd mae GCRE yn rhan o broses fuddsoddi breifat i godi arian cyfalaf ar gyfer y datblygiad.

Dywedodd Prif Weithredwr GCRE Limited, Simon Jones:

"Mae'n wych gweld y nifer a'r ystod amrywiol o gwmnïau'n ymuno â'r llythyr hwn yn cymeradwyo gweledigaeth gyffrous Canolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang a gweld budd masnachol ynddo i'w busnesau a'r diwydiant ehangach.

"Yr hyn sy'n braf yw bod cwmnïau bach a mawr wedi arwyddo'r llythyr, llawer o bob rhan o Ewrop gyda chyrhaeddiad a phresenoldeb ym mhob cwr o'r cyfandir. Y rheswm am hynny yw y bydd yr hyn sydd gennym yn GCRE yn unigryw i Ewrop - cyfleuster nad yw'n cael ei ailadrodd o ran gwasanaethau fel profi isadeiledd, yn unman arall. Mae hyn yn profi unwaith eto bod yr ymrwymiad a'r sylfaen cwsmeriaid ar gyfer y busnes GCRE yn gryf iawn ac mae'r archwaeth fasnachol yno o bob rhan o Ewrop.

"Mae ein busnes yn adeiladu diddordeb a chleientiaid proffil uchel, pob un eisiau defnyddio'r seilwaith o'r radd flaenaf yr ydym yn ei adeiladu a symud ymlaen o'r clytwaith cyfleusterau sy'n bodoli ar hyn o bryd. Dyma ddiwydiant a'r farchnad sy'n cymeradwyo'r cynnig yr ydym yn ei adeiladu ac yn dangos eu hymrwymiad i ni. Mae'r llythyr hwn yn amlygu'n glir yr hyder masnachol cryf a chynyddol sydd gan y diwydiant yn natblygiad y GCRE erbyn hyn.

"Mae partneriaid a chleientiaid yn deall yn llawn bŵer trawsnewidiol GCRE ar gyfer eu busnesau ac yn gweld cyfle i gymryd rhan a defnyddio ein cyfleuster. Mae GCRE yn fusnes cryf a chynyddol ac mae'r cwmnïau sydd gennym ni wedi cael cefnogaeth yn tynnu sylw at y momentwm sydd bellach yn bodoli y tu ôl i ni.

"Fel mae'r llythyr yn tynnu sylw ato, mae'r rheilffordd ar adeg dyngedfennol yn ei hanes. Rhaid iddo fod yn gyflymach wrth ddatblygu syniadau newydd a thechnolegau newydd a all fynd i'r afael â heriau'r dyfodol – y newid i sero net, datblygu opsiynau trafnidiaeth aml-foddol cryfach a datblygu seilwaith mwy cost-effeithiol ar gyfer y dyfodol.

"Mae lle mae'r arloesedd hwnnw'n digwydd yn hanfodol ac mae'r llythyr hwn yn dangos bod cwmnïau'n gweld yn y Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang yn gyfleuster ymchwil, profi ac ardystio gwirioneddol o'r radd flaenaf lle gallant weithio i oresgyn yr heriau hynny.

"Mae GCRE wir yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth, rhywbeth a all helpu i wneud y DU yn arweinydd byd-eang mewn technoleg arloesi rheilffyrdd a phontio sero net."

Dywedodd Elaine Clark, Prif Weithredwr y Fforwm Rheilffyrdd, y llofnododd llawer o'i haelodau y llythyr:

"Yr hyn y mae pobl yn ei weld yn y Ganolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang yw'r gallu i'w busnes gael mynediad at gyfleuster arloesi gwirioneddol o'r radd flaenaf y gallant ei ddefnyddio i ddatblygu syniadau newydd yn gyflymach, dod â chynhyrchion newydd i'r farchnad yn gyflymach ac i arddangos y datblygiadau hynny i gleientiaid posibl; o'r Deyrnas Unedig a thramor.

"Y cyfan y gallant ei wneud yn y Ganolfan Rhagoriaeth Rheilffyrdd Fyd-eang. Mae'n siop un stop lle byddant yn dod o hyd i git, gwybodaeth a chyfleusterau safonol rhyngwladol nad ydynt ar gael yn unrhyw le arall yn Ewrop. Mae'n lle i'r diwydiant ddatblygu syniadau newydd a dod o hyd i fantais gystadleuol yn y farchnad.

"Mae'n rhaid i ni fanteisio ar y cyfle sydd o'n blaenau i adeiladu GCRE a gwneud y DU y lle gorau yn Ewrop a'r byd i arloesi ar y rheilffyrdd."

-Diwedd-

Cymeradwyo Gweledigaeth Canolfan Ragoriaeth Rheilffyrdd Byd-eang – GCRE

Drwy gofrestru ar gyfer y cylchlythyr rydych yn cytuno i'n telerau ac amodau